Съдържание

Посетители

В момента има 187  гости и няма потребители и в сайта

Процедури по АПК

Решение №16/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №16/14.12.2021 г.

Съобщение
за издадено Решение №15/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №4006(1)/10.12.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е преценено, че за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 17395.48.27, 17395.48.28, 17359.48.30 и 17359.48.31 в местността Горила по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев и монтиране на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия (ФЕЦ) до 30 kW в поземлен имот с идентификатор 17359.48.31 в местността Горила по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“ не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Възложител: М.Е., П.Д., Г.У., Д.Б. и „ИГБ ИНВЕСТ“ ООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №15/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №15/12.10.2021 г.

Съобщение
за издадено Решение №15/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №598(1)/23.02.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е преценено, че за инвестиционно предложение „Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) за обединяване на УПИ II-1437 от кв. 19, УПИ VI-1437 от кв. 19, УПИ IV-1437 от кв. 20 по плана на гр. Симитли, Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП – ПЗ) за новообразуван УПИ VII-1437 от кв. 19 по плана на гр. Симитли и изработване на инвестиционен проект за „Сграда за производство на отоплителни системи в обхвата на новообразуван УПИ VII - 1437 от кв. 19 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: „МАРЕЛИ СИСТЕМС“ ЕООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №13/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №13/12.10.2021 г.

Съобщение за за издадено Решение №13/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №2034(1)/18.06.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е преценено, че за инвестиционно предложение „Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с мощност до 30 kW в УПИ VI-82, кв. 6 по плана на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“.

Възложител: „СИВА ВОДА“ ЕООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №12/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №12/04.10.2021 г.

Съобщение за за издадено Решение №12/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №2853(1)/16.08.2018 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е преценено, че за инвестиционно предложение „Вилно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.781.161 в местността Бойков рид по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ с възложител не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Възложител: „ЛИКУИД ИМИДЖ“ ООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №9/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №9/26.08.2021 г.

Съобщение за издадено Решение №09/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №12-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитените зони на директора на РИОСВ – Благоевград, с което e съгласувано инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 02960.260.89 в местността Дамянец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград“.

Възложител: Т. К.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №7/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №7/14.06.2021 г.

Съобщение за издадено Решение №07/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №1917(1)/10.06.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.) е преценено, че за инвестиционно предложение (ИП) „Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW върху покрива на двуетажна жилищна сграда и прилежащия терен на УПИ XIX-310, кв. 15 по плана на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“.

Възложител: Б. С.

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №6/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №6/01.06.2021 г.

Съобщение за издадено Решение №06/2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с Изх. №1125(1)/30.03.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевградq с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73 от 2007 г., последв. изм. и доп.) възложителят ТП „Държавно горско стопанство Рилски манастир“ към „Югозападно държавно предприятие“ ДП Благоевград е уведомен, че преценката на компетентния орган за „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2021 г. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Рилски манастир” – за отдели, подотдели 1168 „д1“, 1182 „д“, 1181 „б“, 1181 „м“, 1181 „о“, 1181 „р“, 1181 „т“, 1181 „у“, 1181 „ф“, 1181 „ц“, 1181 „ч“, 1181 „щ“, 1092 „к“, 1216 „а“, 1217 „д“, 1217 „е“ и 1217 „к“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Възложител: ТП „Държавно горско стопанство Рилски манастир“

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението