Съдържание

Посетители

В момента има 391  гости и няма потребители и в сайта

Процедури по АПК

Решение №17/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №17/03.11.2022 г.

Съобщение за издадено Решение №17/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №3176(1)/04.08.2022 г. за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – Плана за застрояване (ПЗ) за имот №120.2104 по плана на новообразуваните имоти, местност махала Митовци, землище на с. Дъбрава, община Благоевград за промяна предназначението от „нива“ в „за вилно строителство“

Възложител: В.Д.Б

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №16/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №16/24.10.2022 г.

Съобщение за издадено Решение №16/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №4031(2)/19.10.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е преценено, че за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатор 02676.19.14 и 02676.19.13 местност Грамадето по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Възложител: Б.З.К

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №15/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №15/21.10.2022 г.

Съобщение за издадено Решение №15/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с №3940(1)/05.10.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, с което на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) е преценено, че за инвестиционно предложение „Изграждане на четири броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 47189.17.26 в местността Падарката по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“ не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Възложител: „БИТАН 2020“ ЕООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №14/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №14/20.09.2022 г.

Съобщение за издадено Решение №14/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №1548(1)/06.04.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ИПР) за изменение на страничната регулационна линия на УПИ XXIXобщ., УПИ XXVIIIобщ. и УПИ Vобщ. имот с пл. № 550, кв. 1 по плана на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград, имот с идентификатор 57159.500.550 по кадастралната карта на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград и План за застрояване (ПЗ) за новообразувани имоти УПИ XXIX500.642, поземлен имот с идентификатор 57159.300.642, УПИ XXVIII500.641, поземлен имот с идентификатор 57159.500.641 и УПИ V500.640, поземлен имот с идентификатор 57159.500.640 - ново ниско свободно жилищно застрояване с

Възложител: М.Н и А.Н

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №13/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №13/29.08.2022 г.

Съобщение за издадено Решение №13/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №2667(5)/10.08.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Баба Цвета“ на р. Стружка и р. Еловица, землище на община Градево, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: „МИЛЕ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №12/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №12/24.08.2022 г.

Съобщение за издадено Решение №12/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №2230(8)/03.08.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за изменение на инвестиционно предложение „Общински път BLG 1021 – Семково от км 0+000 до км 6+300 - промяна на чл. 154 от Закона за устройство на територията“

Възложител: Община Белица

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение №11/2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №11/28.06.2022 г.

Съобщение за издадено Решение №11/28.06.2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в писмо с изх. №2447(1)/08.06.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници с обща инсталирана мощност 50 kW в поземлен имот с идентификатор 65334.67.16 в местността Ушите по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „ДАНИ ТРАНС 92“ ЕООД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението