Съдържание

Посетители

В момента има 247  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение №131/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на оранжерии в поземлен имот с идентификатор 04279.78.128 и площ 20.047 дка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Съобщение №130/2013 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на съпътстващи съоръжения, необходими за свързване на предвидения за монтаж газотурбинен компресор в имот №004005 със съществуващия газопровод и компресорна станция „Петрич", землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград"

Съобщение №129/2013 г.

Инвестиционно предложение: "Добив на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение (сондажен кладенец) за поливане зелени площи в имот №004062 по плана на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил"

Съобщение №128/2013 г.

Инвестиционно предложение: "Отработване на запасите от баластра /пясък и часъл/ за обикновен бетон, строителни разтвори и пътни настилки от находище „Крумово", община Кочериново, област Кюстендил с площ 139 095 кв. м"

Съобщение №127/2013 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на МВЕЦ на напоителен тръбопровод М-1-1 от р. Санданска Бистрица в поземлен имот №131012 с площ 609 м2, местност „Гнилник", землище на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград"

Съобщение №126/2013 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на хотелски комплекс в имот №000124 с площ 26700 м2, местност „Безеника", землище на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград"

Съобщение №123/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане жилищна сграда и сондажен кладенец в имот №772234 с площ 2127.4 м2 в местността „Габеро", землище на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград"