Съдържание

Посетители

В момента има 808  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение №122/2013 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на пристройка, плувен басейн, СПА-център, кухня, 2 бр. къщи за гости, трафопост и паркинг в имоти №889006 и №889008 към мотел, изграден в имот №889009 в местността „Парчето", землище на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград"

Съобщение №125/2013 г.

Инвестиционно предложение: "Промяна на дейността и статута на сградите и земята на имот №000883 в местността „Поището", землище на с. Церово, община Благоевград, област Благоевград"

Съобщение №124/2013 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на търговски комплекс, административен център и обществено обслужване в част от имот с идентификатор 04279.618.28, бул. „Васил Левски" № 60 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Съобщение №121/2013 г.

Инвестиционно предложение: "Изземване на инертни материали от нов островен участък в руслото на р. Струма, местност „Ормана" в землището на с. Крупник и с. Полето, община Симитли, област Благоевград"

Съобщение №120/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на пречиствателна станция (ПСОВ) в имот с идентификатор 47754.1.296, местност „Забела" по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на в землището на гр. Мелник, община Сандански, област Благоевград"

Съобщение №119/2013 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на нова въздушна линия НН с дължина 595 м с цел електрозахранване на ресторант, 2 бр. къщи за гости и магазин за сувенири и хранителни стоки, находящи се в поземлен имот №002026, местност „Струма изливер хиляд" в землището на с. Градево, община Симитли, област Благоевград"

Съобщение №118/2013 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на нова въздушна линия НН с дължина 68 м с цел захранване на двуетажна масивна сграда – вила, находяща се в поземлен имот 66055.99.29, местност „Беглика" в землището на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград"