Съдържание

Посетители

В момента има 711  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение №82/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на овцеферма в имот № 017445, м. „Блатата“, землище на с. Кремен, община Банско, област Благоевград“

Съобщение №81/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Първоначално залесяване на неземеделски земи, имоти с №№066073, 066074 и №066077, местност „Ковачева полена“, землище на с. Горно Драглище, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение №80/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на мандра за преработка на мляко в имот № 027027 с площ 1.158 дка, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №79/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Разширение на дейността на действаща площадка за отпадъци от черни и цветни метали с включване на нови видове отпадъци – негодни за употреба батерии и акумулатор (НУБА), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в част (616 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 02676.7.221 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение №78/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на микроязовир в имот №032004, местност „Злинска река“, землище на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград за захранване с вода за промишлени нужди на работилница за обработване на мрамор, находяща се в имот №034001, местност „Злина“, землище с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“

Съобщение №77/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на оранжерии в поземлен имот №102020 с площ 8.069 дка в местност „Долни лозя - 2“, землище на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение №76/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Промяна на предназначението на част от автомивка във ветеринарна амбулатория, находяща се в УПИ VІ-2944 от кв. 88а по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“