Съдържание

Посетители

В момента има 253  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение № 5/2013 г.

инвестиционно предложение: “Изграждане на обект за търговско-складова дейност за промишлени стоки в поземлен имот №001016 с площ 6,883 дка в местността „Шопов гроб“, землище на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение № 4/2013 г.

инвестиционно предложение: “Изземване на наносни отложения в количество до 25 000 м3/год. от воден обект река Струма, местност „Кьосевица“ в землищата на с. Микрево и с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“

Съобщение № 3/2013 г.

инвестиционно предложение: “Извършване на дейност по предварително третиране на отпадъци от месинг, алуминий, желязо, олово и акумулатори – събиране и съхранение до предаването им за оползотворяване или обезвреждане в поземлен имот с идентификатор 04279.619.32.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение № 2/2013 г.

инвестиционно предложение: “Изграждане на оранжерия за зеленчуци“ в поземлени имоти с № 046023, № 046024 и № 046027 в землището на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение № 1/2013 г.

инвестиционно предложение: „Изграждане на общинска спортна зала в поземлен имот с идентификатор 56126.601.8107 (УПИ ІІ, кв. 49) по кадастралната карта на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“