Съдържание

Посетители

В момента има 143  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение №96/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на модулна пречиствателна станция (модулна ПСОВ) в имот №000167 в землището на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил”

Съобщение №97/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на гробищен парк в поземлен имот с идентификатор 04279.151.3 в местността „Колибите“, землище на гр. Благоевград, община Благоевград област Благоевград”

Съобщение №94/2013 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на животновъдна ферма с капацитет 1000 броя овце и кози в имот №009009 с площ 6.721 дка, местност „Иловицата“, землище на с. Кърпалево, община Струмяни, област Благоевград“

Съобщение №93/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на земеделска аптека в самостоятелен обект с 04279.601.239.1.14, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.601.239 (УПИ ХІ601.239 /8756/, кв. 8) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение №92/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Преустройство на първи етаж от сграда с идентификатор 04279.614.215.1, разположена в имот с идентификатор 04279.614.215 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград в детска градина“

Съобщение №91/2013 г.

Инвестиционно предложение: “Пункт за изкупуване на черни и цветни метали, пункт за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, пункт за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в част (2000 м2) от УПИ ІІ-275, кв. 34 по плана на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение №90/2013 г.

Инвестиционно предложение: “Залесяване на 65 дка с фиданки „Топола“ за производство на биомаса и изграждане на рехава ограда в имот №028002 с обща площ 69.151 дка в местността „Лъките“, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“