Съдържание

Посетители

В момента има 195  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Д. Р.

документация за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 57176.30.9, местност Склавски път и имот с идентификатор 57176.25.24, местност Гнилник по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград и разделяне на поземлен имот с идентификатор 57176.25.24 на петнадесет нови урегулирани поземлени имоти с идентификатори 57176.25.31, 57176.25.32, 57176.25.33, 57176.25.34, 57176.25.35, 57176.25.36, 57176.25.37, 57176.25.38, 57176.25.39, 57176.25.40, 57176.25.41, 57176.25.42, 57176.25.43, 57176.25.44, 57176.25.45 и на алея за достъп, отредена за имот с проектен идентификатор 57176.25.46 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Рила

документация за: Проект на Програма за управление на отпадъците на община Рила за периода 2021 – 2028 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Д. А. П.

документация за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 04279.54.68 в местността Шейница - Ш.24 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ВИ БИ ЕФ ПРО“ ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на обект за производство, събиране, съхранение и/или обезвреждане на странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека по чл. 229, 259 и 259а от Закона за ветеринарномедицинската дейност в УПИ І, кв. 25 по плана на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Гоце Делчев

документация за: „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 49432.31.43, местност Краището по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград"

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград

документация за: „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлени имоти с идентификатори 07377.53.4, 07377.53.6, 07377.53.7, местност Цалините и поземлен имот с идентификатор 07377.11.1, местност Над къщи по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена зона "Пп"

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград

документация за: „Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград за поземлени имоти с идентификатори 00134.10.63 и 00134.10.12, местност Чуката по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина със занижени параметри - „Жм1“