Съдържание

Посетители

В момента има 59  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „РАЙКОВ-2015“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Добив и първична преработка на скално-облицовъчни материали – гнайси от находище „Дълбок дол“ в землището на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: И. Г. И.

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на автомивка в поземлен имот с идентификатор 02693.501.583 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „Крум Геров ТМ“ ЕООД

документация за: Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) на имот с идентификатор 17395.39.28, местност Чифлигарски лозя, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград за промяна на предназначението от „Пасище” в „За фотоволтаична електроцентрала“ в устройствена зона „Смф“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ПОГЛЕДЕЦ ЛЕСИНВЕСТ“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуващи сгради за кланица за едри преживни животни, свине и дребни преживни животни в поземлен имот с идентификатор 61813.750.550 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: "БАЛКАН ОТПУСК" ЕООД

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство и обществено обслужване в поземлен имот с идентификатор 02676.175.34, местност Гуровица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „СТАЖАНТ“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Къмпинг със сграда за охрана, рецепция, ресторант, детска и спортна площадки в поземлен имот с идентификатор 02676.157.76, местност Асаница по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.61.4, местност Козлодуй по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, поради допусната явна фактическа грешка, с цел предвиждане на Предимно-производствена устройствена зона - „Пп“