Съдържание

Посетители

В момента има 414  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2018 г.

БД-59-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-59-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на птицекланица и сондаж в поземлен имот №054009 в землището на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „БМ-3 ИНВЕСТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-58-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-58-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на резервоар за питейна вода в поземлен имот №447 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Сандански

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-57-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-57-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на цех за преработка на плодове и зеленчуци, производство на сладко и добив на подземни води в поземлен имот с идентификатор 78625.501.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Цървище, община Кочериново, област Кюстендил“ с, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Г. Р.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-56-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-56-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг складова база, автомивка, търговски комплекс и офиси в поземлени имот с идентификатор 04279.22.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: В. В.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-55-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-55-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда и места за паркиране на каравани в имот № 000352, местност „Жълтата вода“, землище на с. Хотово, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител:„ТХС Груп“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-54-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-54-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на открит плувен басейн, открита тераса, детска и спортна площадка в имот с идентификатор 65334.206.750 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител:„ВИЛА СИНТИКА“ АД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-53-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-53-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на търговски комплекс, мотел, сервиз за смяна на автомобилни гуми и технически прегледи на МПС в поземлени имоти с идентификатори 52091.24.43 и 52091.24.47 в местност „Дългата лака“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“

Възложител:„ТРЕСОР“ ООД, гр. Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението