Съдържание

Посетители

В момента има 243  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2018 г.

БД-73-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-73-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на хотел, ресторант и рекреационен център в УПИ IV, пл. № 302, кв. 16 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ГАЛБА“ ООД ЕИК 121910375

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-72-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-72-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на кланица и пречиствателно съоръжение в поземлени имоти с идентификатори 03504.155.60 и 03504.155.63 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри гр. Белица, община Белица, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „АГРОПРОМДЕЙН-КАВАЦИТЕ“ ЕООД, ЕИК 101058723

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-71-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-71-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на пет бр. жилищни сгради в поземлени имот с идентификатор57176.29.10, местност „Склавски път“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: В. А. Б., Й. А. К., Б. А. Б., Б. С. Б., Д. С. К.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-70-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-70-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на паркинг за товарни автомобили в поземлен имот №052088 в землището на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ДРАГ-ДАЛАС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-69-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-69-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на гробищен парк в поземлени имоти с идентификатори 04279.151.1, 04279.151.6, 04279.151.7 и 04279.151.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-68-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-68-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Добив на подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение в УПИ I-341, кв.8 по плана на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител:“ПЕРФЕКТ-I“ EООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-67-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-67-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на бензиностанция, автомивка, стаи за почивка, паркинг и сондажен кладенец в поземлени имоти с идентификатори 81832.15.43 и 81832.24.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: И. Б.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението