Съдържание

Посетители

В момента има 482  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2018 г.

БД-52-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-52-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на сондажен кладенец за поливни нужди в поземлен имот с идентификатор 04279.36.122, местност „река Бистрица – Ш.107“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „БАЙ САНДЕ“ ООД, ЕИК 202712190

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-51-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-51-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на сондажен кладенец и четири броя жилищни сгради в имот № 001159, местност „Селището“, землище на с. Седелец, община Струмяни, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „СИЙМОР РИФОРМС“ , ЕИК 175188089

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-50-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-50-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на консервна фабрика, търговски обект и сондаж в поземлени имоти с идентификатори 40912.91.8 и 40912.91.417 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: С. Ф.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-49-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-49-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на рибарник за развъждане и угояване на пъстърва в поземлен имот № 023011, местност „Арнаутица“, землище с. Сенокос, община Симитли, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: "АРА“ ООД, ЕИН 101618424

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-48-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-48-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на шест броя жилищни сгради и път за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 04279.54.46 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: М. И. Д.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-47-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-47-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на автокомплекс и хотел с ресторант в имот № 050094, местност „Ганеви ниви“, землище на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: З. К. К. - Д.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-46-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-46-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на винарна с обществено обслужване, контролно-пропускателен пункт и сондажен кладенец с прилежаща инфраструктура в имоти с №№028014, 000474 и 000478 в землището на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград “, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Смарт Асет Сървисиз“ ЕООД, ЕИК 201389179

От тук може да изтеглите пълния текст на решението