Съдържание

Посетители

В момента има 655  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2018 г.

БД-45-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-45-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на семеен хотел за настаняване на туристи и гости в поземлен имот №126061 в землището на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ГАЙА – 1996“ ЕООД, ЕИК 205026296

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-44-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-44-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Преместваем обект – модулна мандра в УПИ ІІ, кв. 39 по парцеларен план на стопански двор, местност „Кюреница“ в землището на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград“ , което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ДС АГРО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-43-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-43-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на ТИР паркинг, ГТП, автосервиз и логистичен център в поземлен имот с идентификатор 56126.334.21 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ВИГАЛ - АБ“ ООД, гр. Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-42-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-42-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на паркинг в поземлен имот №072016 в землището на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Мурад Юсеин

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-41-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-41-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Добив на подземни води, чрез изграждане на тръбен кладенец в имот с идентификатор 36083.59.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Капатово, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЕКОРЕПЛАСТ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-40-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-40-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на кланичен пункт и мандра в имот №375023, местност „Кантона“, землище на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: "СТОМИ АГРО" ЕООД ЕИК 204306765

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-39-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-39-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на дестилерия за производство на етерични масла от лечебно-ароматни култури в УПИ V-940, кв. 81 по плана на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград“ , което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Елдея - 2013“ ЕООД, ЕИК 203948717

От тук може да изтеглите пълния текст на решението