Съдържание

Посетители

В момента има 168  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2018 г.

БД-03-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-03-ПР/09.01.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на въздушно трасе на кабел ниско напрежение до имот № 007015, местност „Бръцко поле“, землище на с. Коларово, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: С. Й. Д

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-02-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-02-ПР/08.01.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на спортно- тренировъчен комплекс и сондажен кладенец в УПИ I, кв. 17, имот с пл. № 219 по плана на с. Падеш, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-01-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-01-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Преработка на мляко и търговия с млечни продукти в мобилен модул към животновъдна ферма за отглеждане на 1000 броя овце, разположена в имот № 000216, местност „Ливадите“, землище на с. Сливница, община Кресна, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Пастир“ ООД, гр. Кресна

От тук може да изтеглите пълния текст на решението