Съдържание

Посетители

В момента има 344  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2018 г.

БД-38-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-38-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на предприятие за консервиране на плодове и зеленчуци в поземлен имот №029037 в землището на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Веселин Заранков“ ЕООД ЕИК 204504754

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-37-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-37-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Създаване на лозови насаждения със система за капково напояване в имоти с № 024040, № 024042 и № 024039, местност „Подината“, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ДАРОС ЕНЕРДЖИ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-36-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-36-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Добив на строителни материали – мрамори от находище „Водицата“, землище на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград“, което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ПИРИН КАМ“ ООД ЕИК 200505403

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-35-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-35-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости, СПА център и администрация в поземлен имот с идентификатор 49312.17.48, местност „Рупите“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „СИ 5 ТРЕЙД“ ЕООД, гр. София

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-34-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-34-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 56126.129.10, местност „Виздол“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: н-ци на Алекса Трайков

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-33-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-33-ПР/30.04.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Подобряване на градска среда в УПИ XLIV (отреден за градски парк), кв. 53, поземлен имот с идентификатор 56126.603.1710 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград – изграждане на сондажен кладенец”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител:Община Петрич ЕИК 000024916

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-32-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-32-ПР/27.04.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерии със система за капково напояване в поземлени имоти с идентификатори 65334.121.8 и 66334.121.10 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЕКОПРО М“ ЕООД ЕИК 101684132

От тук може да изтеглите пълния текст на решението