Съдържание

Посетители

В момента има 645  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2018 г.

БД-17-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-17-ПР/02.03.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на футболно игрище, съблекални, трафопост и други спомагателни сгради и съоръжения в имот №106002, УПИ ХІV-445 и имот 413 в кв. 23 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: община Сандански , Булстат 000024955

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-16-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-16-ПР/01.03.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец в УПИ ІІІ 618.95 в кв. 2А по плана на Промишлена зона на гр. Благоевград, имот с идентификатор 04279.618.95 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „САКСА“ ООД , ЕИК 131245283

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-15-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-15-ПР/23.02.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на логистичен център в имоти №0024058 и №024059 в землището на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Мартин Василев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-14-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-14-ПР/19.02.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Създаване на трайно насаждения от смокиня в поземлени имоти с №№ 000009, 006050, 006055, 006053 и 000051 в землището на с. Лехово, община Сандански, област Благоевград, ограждане на имотите и поставяне на фургон в имот №006053“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Александър Ангелов

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-13-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-13-ПР/08.02.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на спортен комплекс в поземлен имот №015006 в землището на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Сандански

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-12-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-12-ПР/06.02.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищни сгради в имоти с №№ 028025, 028027, 028028, 028029 в местността „Склавски път“, землище на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Стоян Бишков, Евелина Катранджиева, Луиза Милушева, Мария Раева, Ваня Димкова, Цветомир Пантеров, Кирил Гушев, Таня Кайтазова, Василка Люцканова

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-11-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-11-ПР/29.01.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на магазин за авточасти втора употреба, склад, автомивка, автосервиз и сондажен кладенец е поземлени имоти с идентификатори 56126.237.52, 56126.237.54 и 56126.237.55 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ХРИС-БУЖ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението