Съдържание

Посетители

В момента има 296  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2018 г.

БД-24-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-24-ПР/02.04.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на резервоар за питейна вода в поземлен имот №000296 в землището на с. Делвино, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-23-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-23-ПР/02.04.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на училище за плувци в имот № 031131, местност „Топлицата“ и училище за готвачи и други в имот № 031130, местност „Топлицата“, землище на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Вера Герова

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-22-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-22-ПР/21.03.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на животновъдна ферма в поземлен имот с идентификатор 02676.70.7 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Георги Лазаров и Иван Лазаров

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-21-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-21-ПР/19.03.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на сондажен кладенец и жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 04279.54.38 по одобрени кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: С.Д.К. и П.Д.К

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-20-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-20-ПР/19.03.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Външно ел. захранване НН на вилна сграда в УПИ XXIII-10094, кв.16 по плана на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-19-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-19-ПР/08.03.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Създаване на овощни насаждения от смокини, ограждане с лека ограда и изграждане на автоматична система за капково напояване в имоти № 028006, 028008, 028010 и 028011, местност „Кьор Алеко“, имоти № 067001 и №067002, местност „Танчовата нива“ и засаждане на лозови насаждения от десертно грозде в част от имоти № 033005, 033007 и 033010, местност „Света Петка“, землище на с. Хотово, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: ЕТ „Райс - Пенка Влахова“, гр. София

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-18-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-18-ПР/07.03.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на ново водовземно съоръжение (тръбен кладенец) и оранжериен комплекс със система за капково напояване в имот № 000666, местност „Долно поле“ землище на с. Будилци, община Кресна, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител:Р.Р.М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението