Съдържание

Посетители

В момента има 637  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2018 г.

БД-10-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-10-ПР/24.01.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на оранжерия в имот № 009047, местност „Кьосовица“, землище на с. Драката, община Струмяни, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „АМИТИЦА“ ООД, гр. Кресна

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-09-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-09-ПР/22.01.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на многофункционална спортна зала в поземлен имот с идентификатор 65334.301.9524 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Сандански

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-08-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-08-ПР/17.01.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на трупна яма и трупосъбирателна площадка в поземлен имот с идентификатор 02676.69.108 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Банско

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-07-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-07-ПР/17.01.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение ““Изграждане на оранжерия в поземлен имот №001135 в землището на с. Лебница, община Сандански, област Благоевград и сондажен кладенец с цел напояване на предвидената и съществуващи оранжерии в имота“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Лазар Мечкаров

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-06-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-06-ПР/17.01.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение“Изграждане на оранжерии и селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в това число и помещение за обитаване в имоти № 019009, местност „Погреби“ и № 018022, местност „Песъците“, землище на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Христо Джавелков

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-05-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-05-ПР/15.01.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ на река Градевска в землището на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ БГ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-04-ПР/2018 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-04-ПР/15.01.2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на ново водовземно съоръжение – сондажен кладенец за поливане на зелените площи в поземлен имот с идентификатор 04279.601.496 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Югозападен университет „Неофит Рилски” гр. Благоевград, ЕИК 000017149

От тук може да изтеглите пълния текст на решението