Съдържание

Посетители

В момента има 267  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-102-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 102 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Хотел и СПА - център”, местоположение имот № 077010, местност “Бочвата”, землище на с. Марикостиново, Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-101-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 101 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Интегрирано управление на питейните и отпадъчните води на с. Сатовча”, местоположение отдели 115, 117, 134 и 135, местност “Руски бараки”, землище на с. Плетена в териториалния обхват на ДЛС “Дикчан”, регулационните граници на с. Сатовча и имот № 031051, местност “Марина”, землище на с. Сатовча, Община Сатовча

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-100-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 100 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Реконструкция на общински път ІV клас от км. 0+000 до км 1+550.06 І етап”, местоположение имот с кадастрален  № 61813.558.27, землище на гр. Разлог, Община Разлог, Област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-99-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 99 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Корекция на речното корито, детски площадки, места за отдих и два моста в с. Горно Драглище”, местоположение в регулацията на с. Горно Драглище, Община Разлог, Област Благоевград

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-98-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 98 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Дестилерия (отилизация) за вторични продукти от винарската промишленост”, местоположение имот № 012001, местност “Германица”, землище на с. Рупите, Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-97-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 97 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Изграждане на винарна, басейн, спортно-развлекателни игрища, увеселителен парк», местоположение част /14.263 дка/ от имот № 041013, местност „Шеремет”, землище на с. Митино, Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-96-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 96 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение “Гробищен парк”, местоположение имоти № 004227, местност “Белтога”, № 004228 и № 004229, местност “Тополата” и № 004230, местност “Мораткиното”, землище на с. Ваклиново, община Сатовча

От тук може да изтеглите пълния текст на решението