Съдържание

Посетители

В момента има 352  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №54/2017

Проект за Подробен устройствен план – парцеларен план и план схема за трасе на оптична кабелна линия за пренос на електронно-съобщителни услуги на територията на община Якоруда, област Благоевград

Възложител:„ТЕЛЕКАБЕЛ“ АД

Прочети още...

Съобщение №53/2017

Изменение на действащ подробен устройствен план- план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и изготвяне на ПУП – ПРЗ в обхвата на УПИ 125001, землище на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград, като се запазва отреждането за „Малкоетажно жилищно строителство“

Възложител: С. К. П.

Прочети още...

Съобщение №52/2017

Проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация (ПУП - ПР) за урегулиран поземлен имот (УПИ) I 231.52 и поземлен имот с идентификатор 56126.231.50 в местността Мерата, землище на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград

Възложител: ЕТ „ИВАН ПОПОВ“

Прочети още...

Съобщение №51/2017

инвестиционно предложение „Закупуване на земеделска техника, прикачен инвентар и ограда от бетонови колове и метална мрежа за имоти №027017 и № 027015, землище на с. Балдево, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: Р. И. Т.

Прочети още...

Съобщение №50/2017

инвестиционно предложение „Създаване на трайни насаждения от десертни лозя на площ от 56 дка, отглеждани на асмовидна формировка под специализирана конструкция за фолио за контрол на зреенето и мрежа против градушки в поземлени имоти с номера 075003, 075004, 075005, 075006, 075007, 075008, 075009, 075010, 075011, 075013, 075014, 075015, 075017, 075019, 075020, 075050, 075051 и 075052 в землището на с. Смочево, община Рила и от череши със защитна система против градушки в поземлени имоти с номера 075001, 075022, 075023, 075024, 075025, 075026, 075027, 075028, 075030, 075031, 075032, 075034, 075036, 075037, 075038, 075040, 075041, 075043, 075045, 075046, 075047, 075048, 075049 и 075053 в землището на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил с обща площ 106 дка, и закупуване на необходимата техника и инвентар“

Възложител: „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №49/2017

Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малките стопанства" от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия ", ПРСР 2014-2020

Възложител: Р. А. Е .

Прочети още...

Съобщение №48/2017

инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в имот 050002, местност „При спирката“, землище на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: Д. С. Х.

Прочети още...