Съдържание

Посетители

В момента има 246  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №33/2017

инвестиционно предложение “Допълващо застрояване - гараж в поземлен имот с идентификатор 65334.301.5151 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: Г. Р. Б.

Прочети още...

Съобщение №32/2017

инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка в имот № 067034, местност „Валого“, землище на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: С. Д. К.

Прочети още...

Съобщение №31/2017

Подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ и Подробен устройствен план- план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за промяна на регулацията за образуване на ново УПИ XXII в кв. 9 по имотни граници на имот с идентификатор 56126.600.4861 по КККР на гр. Петрич и промяна на уличната регулация от о.т. 103 до о.т. 104 за образуване на нова улица тупик, обслужваща новообразуваните УПИ XXII и УПИ VII в кв. 9 по плана на гр. Петрич

Възложител: Н. Т. С.

Прочети още...

Съобщение №30/2017

инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска сграда с административно - битова част в имот № 063027, местност „Побит камък“, землище на с. Капатово, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „МЕЛАНЖ ДЮН“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №29/2017

инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 61813.752.215 и с площ 756 кв. м по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: Д. К. В.

Прочети още...

Съобщение №28/2017

инвестиционно предложение „Изграждане на соларна система на покрива на строяща се сграда в имот с номер 016092 в местността Езерото, землище на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: „НАТУРА“ ООД

Прочети още...

Съобщение №27/2017

инвестиционно предложение „Изграждане на магазин и склад за строителни материали в УПИ III-31, кв. 9 по плана на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „ЦхД“ ЕООД

Прочети още...