Съдържание

Посетители

В момента има 265  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №47/2017

инвестиционно предложение “Промяна предназначението на шивашки цех в склад за фуражи в УПИ IX-364, кв. 31 по плана на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: М. Н. М.

Прочети още...

Съобщение №46/2017

инвестиционно предложение “Водовземане на минерална вода от КЕИ №4 и КЕИ №5 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог за захранване на отоплителната система на Кметство в с. Баня, находящо се в УПИ I, пл. № 240, кв.18 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА РАЗЛОГ

Прочети още...

Съобщение №45/2017

Горскостопанска програма за имоти с №002233, №002217, №002230, №003330, №003331, №003341, №002219, №003343, землище на с. Велющец, община Струмяни, област Благоевград

Възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА Н. С. Ц.

Прочети още...

Съобщение №44/2017

Горскостопанска програма за имот №158001, землище на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил

Възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА К. М. К.

Прочети още...

Съобщение №43/2017

План - извлечение за извеждане на санитарна и принудителна сеч през 2017 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Места, землище на с. Гостун и с. Осеново, община Банско, област Благоевград

Възложител: ДГС - МЕСТА

Прочети още...

Съобщение №42/2017

инвестиционно предложение „Създаване на трайни насаждения от десертни лозя на площ от 56 дка, отглеждани на асмовидна формировка под специализирана конструкция за фолио за контрол на зреенето и мрежа против градушки в поземлени имоти с номера 075003, 075004, 075005, 075006, 075007, 075008, 075009, 075010, 075011, 075013, 075014, 075015, 075017, 075019, 075020, 075050, 075051 и 075052 в землището на с. Смочево, община Рила и от череши със защитна система против градушки в поземлени имоти с номера 075001, 075022, 075023, 075024, 075025, 075026, 075027, 075028, 075030, 075031, 075032, 075034, 075036, 075037, 075038, 075040, 075041, 075043, 075045, 075046, 075047, 075048, 075049 и 075053 в землището на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил с обща площ 106 дка, и закупуване на необходимата техника и инвентар“

Възложител: „СМОЧЕВО ПРОДЖЕКТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №41/2017

инвестиционно предложение “Монтиране на вътрешна газова отоплителна инсталация на оранжерии, разположени в поземлени имоти №027049 и №027050 в землището на с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“

Възложител: П. И. Р.

Прочети още...