Съдържание

Посетители

В момента има 231  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №40/2017

инвестиционно предложение „Закупуване и монтиране на котел на твърдо гориво за нуждите на съществуваща оранжерия, изградена в поземлен имот с идентификатор 65334.155.27 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: А. К. Т.

Прочети още...

Съобщение №39/2017

инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.116.77, местност „Пенков чифлик Ш.39“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: М. К. Б.

Прочети още...

Съобщение №38/2017

инвестиционно предложение “Изграждане на сграда за жилищни нужди в УПИ I - 679, кв. 61 по плана на с. Катунци, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „КРЕ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №37/2017

Изменение на Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване (ПУП –ПРЗ) за УПИ 235.1 и УПИ 235.2, местност „Кумли“, землище на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград

Възложител: „ТАШЕВИ АУТО“ ООД

Прочети още...

Съобщение №36/2017

инвестиционно предложение “Изграждане на уличен водопровод и уличен канал по улица с О.Т. 179 - О.Т. 1029 по плана на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА РАЗЛОГ

Прочети още...

Съобщение №35/2017

инвестиционно предложение “Изграждане на склад за съхранение на круши и автономна фотоволтаична инсталация на покрива в УПИ XXIV, кв. 14 по плана на с. Петрово, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „МиК Извора“ ООД

Прочети още...

Съобщение №34/2017

инвестиционно предложение “Изграждане на къща за гости в УПИ I-019010, местност „Погреби“, землище на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: А. Ч. А., В. К. А.

Прочети още...