Съдържание

Посетители

В момента има 157  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №26/2017

инвестиционно предложение „Обособяване на площ за застрояване по Наредба №19/2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им в имот с номер 000451 в местността Балдарски андък, землище на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „ПЕ ЕКО ТРАНС“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №25/2017

инвестиционно предложение „Модернизация на съществуваща животновъдна ферма за отглеждане на едри преживни животни в масивна сграда – обор, находящ се в УПИ VI по плана на стопанския двор на гр. Хаджидимово и за отглеждане на дребни преживни животни в масивна сграда – обор, находящ се в УПИ ХI по плана на стопанския двор на гр. Хаджидимово, общ. Хаджидимово, област Благоевград, чрез закупуване на оборудване“

Възложител: „АГРОЛАНД“ ООД

Прочети още...

Съобщение №24/2017

инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в имот № 210050 в землището на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“

Възложител: Р. А. Г.

Прочети още...

Съобщение №23/2017

инвестиционно предложение „Организиране и ползване на язовир „Кринец“ като рибовъдно стопанство в поземлен имот с идентификатор 02676.178.1517 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Възложител: „БРЕЗА 2012“ ООД

Прочети още...

Съобщение №22/2017

инвестиционно предложение „Закупуване на конструкция, система за микроклимат, система за отвеждане на дренажни води в съществуваща оранжерия, находяща се в поземлен имот с идентификатор 56126.452.41 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „ЗЕМЯ 2012“ ООД

Прочети още...

Съобщение №21/2017

инвестиционно предложение „Закупуване на конструкция, система за микроклимат, система за отвеждане на дренажни води в съществуваща оранжерия, находяща се в поземлен имот с идентификатор 56126.452.5 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „ПОДГОРИЕ 2013“ ООД

Прочети още...

Съобщение №20/2017

инвестиционно предложение „Закупуване на конструкция, система за микроклимат, система за отвеждане на дренажни води в съществуваща оранжерия, находяща се в поземлен имот с идентификатор 56126.452.51.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „ГАЗ ТРЕЙД 2002“ ЕООД

Прочети още...