Съдържание

Посетители

В момента има 634  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „АН СОЛАР“ ООД

документация за: Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за промяна на предназначението на поземлени имоти с идентификатори 04399.16.77, 04399.16.69, 04399.16.41, 04399.16.83, 04399.16.64, 04399.17.35, 04399.17.36 и 04399 по одобрените кадастрална регистри на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград за „Фотоволтаична централа“

Съобщение чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: А. О., Ф. Ц., С. Б., В. Ц., Д. О., М. Ц., Ф. Ц., М. К., Х. Ц., С. Ч., В. М.

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в УПИ І50, УПИ ІІ50 , УПИ ІІІ50, УПИ ІV50, УПИ V50, УПИ VІ50, УПИ VІІ50, УПИ VІІІ50, УПИ ІХ50 и УПИ Х50, квартал 1 по плана на местност Трещеник, образувани от разделянето на поземлени имоти с идентификатори 87338.670.50, 87338.670.58 и 87338.670.63 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград и жилищно строителство в УПИ І65, УПИ ІІ65, УПИ ІІІ65, УПИ ІV65 и УПИ V65 в нов квартал 2 по плана на местност Трещеник, община Якоруда, образувани от разделянето на поземлени имоти с идентификатори 87338.670.58 и 87338.670.65 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: "ДЖЕМО БИЛДИНГ" ЕООД

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство – изграждане на десет броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 04279.140.15, местност Под черквата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „КОРЕКОМ-ПРИНЦЕС“ АД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на автоснабдителна станция със зарядни станции на електромобили, търговски обекти, казино, заведение за обществено хранене, мотел и трафопост в поземлен имот с идентификатор 81832.22.39, местност Капсиди по одобрените кадастрални карта и кадастрални регистри на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: "Тратек" ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на хотел в поземлени имоти с идентификатори 53326.500.82 и 53326.500.83 по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград и водовземане на минерална вода от сондаж №4ВКП+КЕИ №13+КЕИ№13а от находище на минерална вода с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: "ТРИ МАУНТИН ВЮ" ООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на затворен комплекс от 9 броя еднофамилни къщи тип-близнак в поземлен имот с идентификатор 61813.532.35, местност Писана черква по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград

документация за: Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.147.14, местност Мутишица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона „Пп“