Съдържание

Посетители

В момента има 447  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2013 г.

БД-69-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-69-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Реконструкция на селскостопанска постройка за отглеждане на птици- пъдпъдъци, разположена в УПИ XXX-308, кв. 32 по плана на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: ЕТ„Димитър Великов-ГД", със седалище област Благоевград, община Гоце Делчев, с. Мусомища, ул. „Димитър Талев" № 2, ЕИК 202534040

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-68-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-68-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на модулна пречиствателна станция за отпадъчни води (МПСОВ) в част(0.780 дка) от имот №000167 с площ 2.862 дка в местността „Драките", землище на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Кочериново с адрес гр. Кочериново, ул. „Трети март" № 1, ЕИК 000261491

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-67-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-67-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на животновъдна ферма с капацитет 1000 броя овце и кози в поземлен имот №009009 с площ 6721 м2, местност „Иловицата" в землището на с. Кърпелево, община Струмяни, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Евробиза" ЕООД, със седалище и адрес на управление община Струмяни, с. Кърпелево, ЕИК 200032498

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-66-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-66-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „УВЕКС – МЕЛО - 2005" на водопровода за питейно – битово водоснабдяване на ВС „Извора" – група Петрово, землище на с. Петрово, община Сандански, област Благоевград"

възложител: „УВЕКС-МЕЛО-2005" ООД, със седалище и адрес на управление област Благоевград, община Сандански, гр. Сандански, ул. „Станке Димитров" № 7, ЕИК 101724819

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-65-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-65-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на присъединителен газопровод ф 168 мм с дължина 8115,60 м от Автоматична газорегулираща станция (АГС) в землище на с. Покровник, община Благоевград до имоти с идентификатор 04279.619.172 и 04279.23.19 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „М-ГАЗ" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Русе, бул. „Липник" № 73а, ЕИК 117655837

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-64-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-64-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Преустройство на склад с площ 40 м2, находящ се в УПИ І-675 от кв. 42 по плана на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград в зъболекарски кабинет", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: A.И.Х

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

A.И.Х

БД-63-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-63-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Добив на подземни води, чрез изграждане на водовземно съоръжение (сондажен кладенец) за водоснабдяване на автомивка в УПИ №005135, местност „Завоя" в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Кресна, ул. „Отец Паисий" № 9, ЕИК: 101771092

От тук може да изтеглите пълния текст на решението