Съдържание

Посетители

В момента има 528  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2013 г.

БД-07-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-07-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на оранжерия за зеленчуци в поземлени имоти с № 046023, № 046024 и № 046027 с обща площ 5,360 дка, местност „Чавдаров кавак“ в землището на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: A.A.X

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-06-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-06-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на търговски център за продажба на детски съоръжения в имот №012001 в местност „Джалевото“, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: «Октопус Коунатидис» ООД със седалище и адрес на управление област Благоевград, община Кресна, гр. Кресна, ул. «Чинарите» № 16, ЕИК 200496121

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-05-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-05-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Почистване на коритото на р. Струма от наносни отложения с цел възстановяване на проектните параметри на корекцията в землището на с. Вълково, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Напоителни системи“ ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, район „Овча купел“, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ЕИК 831160078

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-04-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-04-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Комбинирано рибно стопанство за отглеждане на европейски сом и шаран в язовир „Бели брег“, представляващ имот с идентификатор 65334.213.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „СМАРТ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Елин Пелин, ул. „Николай Чудотворец” № 2, ет. 3, ап. 2, ЕИК 111583007

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-03-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-03-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно  предложение “Създаване на овощни насаждения от смокини“ в имоти №№028014, 028015, 030001, 089005, 049019 и № 028004, землище на с. Хотово, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: ЕТ „РАЙС – ПЕНКА ВЛАХОВА“ с адрес: гр. София, ул. „Слатинска” №101, ет. 6, ап. 15, ЕИК200654289

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-02-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-02-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно  предложение „Изграждане на евангелска баптиска църква в поземлен имот №001005, местност „Оджовица – Чалията“, землище на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Евангелска баптистка църква с адрес област Благоевград, община Петрич, с. Първомай

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-01-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-01-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно  предложение „Изграждане на амбулатория за първична дентална помощ в част от новострояща се жилищна сграда в поземлени имоти с идентификатори 04279.612.215. и 04279.612.216 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на град Благоевград, община Благоевград, област Благоевград (УПИ ІІІ-2849,2850, кв. 113 по плана на ЦГЧ - гр. Благоевград)“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: “Интертайм Асет“ ЕООД със седалище гр. Благоевград, ул. “Братя Миладинови” № 1, ЕИК: 201861943

От тук може да изтеглите пълния текст на решението