Съдържание

Посетители

В момента има 242  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2013 г.

БД-32-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-32-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Добив на подземни води в имот №095041, местност „Порой“, землище на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Д.Д.Т.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-33-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-33-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на птицекланица с капацитет 10 000 птици (14 тона трупно месо) на денонощие в поземлен имот с идентификатор 17395.153.14 в местността „Заемджиков чифлик/Мочура“, землище на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „МЕРКЕЗ“ ООД, с адрес: област Благоевград, област Благоевград, община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, Промишлена зона „Мочура“, пощенска кутия 80, ЕИК 101136463

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-34-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-34-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Увекс Про“ на водопровода за питейно – битово водоснабдяване на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „УВЕКС ПРО“ ООД със седалище и адрес на управление област Благоевград, община Сандански, гр. Сандански, ул. „Солунска“ № 37, ЕИК 202084390

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-31-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-31-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на кравеферма с капацитет 150 животни в поземлен имот с идентификатор 17395.112.9, местност „Мочура“, землище на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „МЕДЕКОМ ИНВЕСТ”ЕООД“ ООД, с адрес: област Благоевград, община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. „Серес“ № 17, ЕИК 200140207

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-29-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-29-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на кравеферма за 50 крави в имот № 055008 в местност „Горно Грамаде“ в землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител:М.Н.Н

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-30-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-30-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение“Изграждане на кравеферма с капацитет 150 животни“ в поземлен имот с идентификатор 17395.112.7, землище на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ИБУШ ГЛАС“ ООД, с адрес: област Благоевград, община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. „Шипка“ № 6, ЕИК 101790089

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-28-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-28-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на кравеферма за 100 крави в имот №055010 в местност „Горно грамаде“ в землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител:М.Н.Н

От тук може да изтеглите пълния текст на решението