Съдържание

Посетители

В момента има 253  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2013 г.

БД-13-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-13-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Ферма за масово фотоавтотрофно култивиране на микроводорасли в оранжериен комплекс – 18 715 м2, в имоти с №№ 065015 и 066002, землище на с. Кромидово, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител:„АЛГАЕ“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-12-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-12-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на търговски обект в поземлен имот с идентификатор 61813.338.29 с площ 2999 м2, землище на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „ЕМ ВИ КОМЕРС” ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-11-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-11-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на овощна градина от орехи в имоти с № №028026, 028027 и 028028 с обща площ 15.476 дка, местност „Габеро“, землище на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Павлина Димитрова Кокалкова

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-09-ПР-01/2013

Р Е Ш Е Н И Е №  БД-09-ПР-01/2013 г. за поправка на очевидна фактическа грешка


От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-09-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-09-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Залесяване на поземлен имот №000260 с площ 3097.517 дка в местност „Безименна“, землище на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: община Рила с адрес гр. Рила, пл. „Възраждане“ № 1, Булстат 000261598

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-10-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-10-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение„Обособяване на стопански двор и овощна градина (череши и смокини) в имот № 015037 в местност „Ташлъка“, землище на с. Склаве, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Ангел Николов Ангов

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-08-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-08-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение ““Изграждане на МВЕЦ „Покровник“ на р. Четирка с водохващене на к. 371.0 м и сградоцентрала на к. 344.2 м в землище на с. Покровник, Община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: "Спортена“ЕООД със седалище и адрес на управление Област Благоевград, Община Благоевград, 2700 гр. Благоевград, ж.к. ЗАПАД, бл. 14, ап. 14, ет.5, ЕИК 101742094

От тук може да изтеглите пълния текст на решението