Съдържание

Посетители

В момента има 604  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2013 г.

БД-27-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-27-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни преводни средства (ИУМПС), площадка за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), събиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) в УПИ ІІІ, кв. 312 по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград идентичен с имот с идентификатор 56126.601.29 по кадастралната карта на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „РОВОТЕЛ СТИЙЛ“ ООД със седалище и адрес на управление ОБЛАСТ София, община Столична, район Нови Искър, гр. Нови Искър 1280, ул. „Кременица“ № 2, ЕИК 831850937

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-26-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-26-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на площадка за  събиране, транспортиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), включително скрап от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и  излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), както и  негодни за употреба батерии и акумулатори  (НУБА) и други вторични суровини в поземлен имот с идентификатор 56126.990.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „РОВОТЕЛ СТИЙЛ“ ООД със седалище и адрес на управление ОБЛАСТ София, община Столична, район Нови Искър, гр. Нови Искър 1280, ул. „Кременица“ № 2, ЕИК 831850937

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-25-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-25-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Ремонт на въздушна електропроводна линия (ВЛ) 110 КV с трасе от п/ст „Симитли“ до п/ст „Разлог („БОЖУР“) преминаващо през територия на община Симитли и община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД-МЕР Благоевград, гр. Благоевград 2700, ул. „Промишлена“ № 1, ЕИК 1752013040031

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-23-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-23-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Извършване на дейности по предварително третиране на отпадъци от месинг, алуминий, желязо, олово, акумулатори – събиране и съхранение до предаването им за оползотворяване или обезвреждане в поземлен имот с идентификатор 04279.619.32.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: ЕТ „ДАНИ – ЕМИЛ САШЕВ“ със седалище и адрес на управление област Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград, ул. „Липа“ № 12, БУЛСТАТ 200074064

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-24-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-24-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Овцеферма в имот с № 000166, землището на с. Петрелик с ЕКАТТЕ 56109, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „МАКС – СТРОЙ 91“ ЕООД, област Благоевград, община Хаджидимово, с. Копривлен, ул. „Шипка“ № 7, ЕИК: 200905365

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-22-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-22-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на младежки център - Благоевград в част от поземлен имот идентификатор 04279.614.119 по КК гр.Благоевград, УПИ XIV, кв. 86, по плана на ЦГЧ гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Благоевград със седалище гр. Благоевград, пл. “Г. Измирлиев” №1, Булстат: 000024695

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-21-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-21-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на рибарник за отглеждане на сладководна риба – шаран, толстолоб и бял амур в имот № 061010 в землището на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „АЛЕКСАНДРА МЕДИКА“ЕООД, 2800 гр.. Сандански, ул. „Скопие“ № 25, ЕИК 200538392

От тук може да изтеглите пълния текст на решението