Съдържание

Посетители

В момента има 271  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2013 г.

БД-41-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-41-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадъчни води на с. Кулата в част (1.456 дка) от имот №000270 с обща площ 8 дка, находящ се в местност „Янкулица“, землище на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Петрич с адрес гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ“ № 24, БУЛСТАТ: 000024916

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-40-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-40-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на овцеферма в имот с №013001 и с площ 7739 кв. м и имот с №013002 и с площ 6802 кв. м в местността „Над селото“, землище на с. Старчево, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Л.С.Е.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-39-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-39-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Преустройство на сграда за услуги с идентификатор 17395.501.2465.9, находяща се в УПИ ХІХ-2465 от кв. 107 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград в дентален кабинет“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: ЕТ „Д-р Росица Богданова – ИППДП“, с адрес с. Брезница, община Гоце Делчев, EИК: 101513626

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-38-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-38-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Преустройство на компютърна зала и 2 стаи в сграда с идентификатор 04279.617.65.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.617.65 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград в кабинет за здравни нужди“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Американски университет в България със седалище гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” № 1, БУЛСТАТ 000019449

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-37-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-37-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Създаване на овощни градини в имот № 072015 в местността „Сараето“ и имот № 109012, м. „Прекарите“, землище на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Е.Г.Г.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-36-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-36-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Преустройство на част от първи жилищен етаж в земеделска аптека в УПИ Х, пл. № 81, кв. 16 по плана на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: “Агро експерт – 2010“ ЕООД , ЕИК 201335772

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-35-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-35-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 04279.602.283.2.43, находящ се в сграда с идентификатор 04279.602.283.2, разположена в имот с идентификатор 04279.602.283 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, УПИ ІV-602.283, 602.518 в кв. 1 по плана на гр. Благоевград от магазин за промишлени стоки в стоматологичен кабинет», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания

възложител: С.А.Х.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението