Съдържание

Посетители

В момента има 268  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2013 г.

БД-48-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-48-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 04279.130.14.1.37 с площ 56.07 м2, находящ се в сграда, разположена в имот с идентификатор 04279.130.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на град Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от магазин за търговска дейност в стоматологичен кабинет", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: М.З.З

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-47-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-47-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на външен ел.провод, външен водопровод, добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец и външен водопровод за минерална вода от сондаж №6 на находище на минерална вода „Марикостиново" за нуждите на хотелски комплекс, изграден в УПИ с №000584 в местността „Хано", землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител:„МАНТАР – 2012" ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград, ЕИК 202053822

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-46-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-46-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Преустройство на самостоятелни обекти с идентификатори 04279.38.67.1.1, 04279.38.67.1.2, 04279.38.67.1.3, и 04279.38.67.1.5, находящи се в сграда с идентификатор 04279.38.67.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.38.67 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на град Благоевград, община Благоевград, област Благоевград във ветеринарна лечебница и зоомагазин, кроялно помещение и шивашки цех“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: “Фешън съплай“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. “Пейо Яворов” № 2Д, ЕИК: 201371107

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-45-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-45-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Комбинирана централа за производство на електро и топлоенергия с мощност 1500 кВт в УПИ ХХХV-830,833 в кв. 54 по плана на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Евклипс“ ООД със седалище и адрес на управление област Благоевград, община Разлог, гр. Разлог, ул. „полк. Лазар Нишков“ № 19, ЕИН 101684680

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-44-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-44-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Преустройство на първи етаж от сграда с идентификатор 04279.614.215.1, разположена в имот с идентификатор 04279.614.215 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „единно средно политехническо училище“ в „детска градина“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Благоевград със седалище гр. Благоевград, пл. “Г. Измирлиев” №1, Булстат: 000024695

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-43-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-43-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 04279.602.282.1.14, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.602.282 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград в лекарски кабинет“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: А.П.Б.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-42-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-42-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „УВЕКС – МЕЛО - 2005“ на водопровода за питейно – битово водоснабдяване на ВС „Извора” – група Петрово, землище на с. Петрово, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „УВЕКС-МЕЛО-2005“ ООД - област Благоевград, община Сандански, гр. Сандански, ул. „Станке Димитров“ № 7, ЕИК 101724819

От тук може да изтеглите пълния текст на решението