Съдържание

Посетители

В момента има 238  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2013 г.

БД-62-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-62-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Инсталация за преработка на излезли от употреба стари автомобилни гуми в поземлен имот с идентификатор 65334.201.84 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград»

възложител: „Софком Груп" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Триадица", ул. „Узунджовска" № 8, ап. 1, ЕИК 121446626

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-61-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-61-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на търговски комплекс в поземлен имот с идентификатор 04279.618.69 и площ 6094 м2, бул. „Димитър Солунски" № 15 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура" с адрес на управление гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза" № 110, ЕИК 130823243

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-60-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-60-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на мултифункционална спортна зала и битови помещения към съществуваща сграда на ІІІ-то Основно училище „Димитър Талев" в имот с идентификатор 04279.615.2 по КК на гр. Благоевград, УПИ І, кв. 135 по плана на 2-ри микрорайон, гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Благоевград със седалище гр. Благоевград, ул. „Георги Измирлиев" № 1, БУЛСТАТ 000024695

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-59-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-59-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на оранжериен комплекс в имот №102020 с площ 8.069 дка, местност „Долни лозя - 2" в землището на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: С.Г.Ш

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-58-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-58-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на гробищен парк в поземлен имот с идентификатор 04279.151.3 и площ 3500 м2 в местността „Колибите", землище на гр. Благоевград, община Благоевград област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Р.Ч.О

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-57-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-57-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в имот с идентификатор 04279.619.77, бул. „Св. Димитър Солунски" по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: "КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ" АД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-56-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-56-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.613.355.1.11 и площ 61.56 м2, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.613.355 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград (УПИ VІІ в кв. 3 по плана на ЦГЧ), община Благоевград, област Благоевград в кабинет за рентгенови снимки", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: М.П.Я и В.П.И

От тук може да изтеглите пълния текст на решението