Съдържание

Посетители

В момента има 232  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2013 г.

БД-20-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-20-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Добив на подземни води за водоснабдяване на печатница за рекламни материали в имот №091014 с площ 2.193 дка в местността „Корията“, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Ай Принт“ ЕООД със седалище и адрес на управление с. Марикостиново, община Петрич, ЕИК 201314358

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-19-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-19-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Централа за комбинирана производство на електро и топлинна енергия чрез термична газификация на биомаса и биоразградими фракции с мощност 800 kW в УПИ ХХХ, кв. 87, поземлени имот с идентификатор 61813.757.107 по плана на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Миа Коген“ ООД със седалище и адрес на управление област Благоевград, община Разлог, гр. Разлог, ул. „Младост“ № 1, ЕИК 202184063

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-18-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-18-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци в имоти с идентификатори 56126.601.8155 и 56126.601.4786 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „БИ-ЕЛ“ ЕООД, 2850 гр. Петрич, ул. “Кожух” № 37, ЕИК 101535505

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-17-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-17-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Залесяване на 67 дка с двугодишни фиданки „Пауловния“ за производство на биомаса и изграждане на капкова напоителна система в имоти с №№000155, 000156, 000157, 000158, 000159, 000160 и 000162 в землището на с. Балдево, община Гърмен, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Михаела Михайлова

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-16-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-16-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Жилищно строителство с профилактично-възстановителен център в поземлен имот № 056017 с площ 13.154 дка в местността “Бански път“, землище на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж № 1 ХГ от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог с цел осигуряване на необходимите количества минерална вода за нуждите на профилактично-възстановителния център“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Бане Банско“ ООД с адрес на управление гр. София, ул. „Любен Каравелов“ № 3, Булстат BG 131199081

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-15-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-15-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на общинска спортна зала в поземлен имот с идентификатор 56126.601.8107 (УПИ ІІ, кв. 49 по плана на гр. Петрич) по кадастралната карта на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Петрич със седалище гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ“ № 24, БУЛСТАТ 000024916

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-14-ПР/2013 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-14-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на село Баня, община Разлог, област Благоевград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Разлог с адрес гр. Разлог, ул.  „Стефан Стамболов“ № 1, БУЛСТАТ: 000024948

От тук може да изтеглите пълния текст на решението