Съдържание

Посетители

В момента има 237  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №11/2016

инвестиционно предложение “Изграждане на ажурна ограда с височина до 2.20 м и височина до 0.6 м на плътната част в поземлен имот с идентификатор 04279.36.211 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №10/2016

инвестиционно предложение „Внедряване на енергоспестяващи мерки в административната сграда на Общинска администрация, разположена в УПИ VІІІ-640, кв. 52 по плана на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил“

Прочети още...

Съобщение №9/2016

инвестиционно предложение „Ремонт на съществуваща сграда (съблекални), изграждане на спортна площадка и възстановяване на улична инфраструктура, осигуряваща достъп до стадион в УПИ VІІІ-1102, кв. 101 по плана на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил“

Прочети още...

Съобщение №8/2016

Проект, прилагащ мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ №6 „Слънце“, находяща се в УПИ VІІ, кв. 148 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №7/2016

инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция в имот с идентификатор 02676.1.662 по одобрени кадастрални карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №6/2016

инвестиционно предложение “Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.610.375.1.59 от „магазин“ в „пицария“, разположен в имот 04279.610.375 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №5/2016

инвестиционно предложение “Подобряване на енергийната ефективност на обществена хигиенна баня, разположена в имот № 001431, местност „Баните“, землище на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

Прочети още...