Съдържание

Посетители

В момента има 251  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №19/2017

инвестиционно предложение „Закупуване на конструкция, система за микроклимат, система за отвеждане на дренажни води в съществуваща оранжерия, находяща се в поземлен имот с идентификатор 56126.452.27, местност „ Амушева лъка“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: ЕТ„ГАНКА ТАНЕВА МАРИКА ТАНЕВА“

Прочети още...

Съобщение №18/2017

инвестиционно предложение „Закупуване на конструкция, система за микроклимат, система за отвеждане на дренажни води в съществуваща оранжерия, находяща се в поземлен имот с идентификатор 56126.452.27, местност „Амушева лъка“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: ЗК„ЦАР САМУИЛ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №17/2017

инвестиционно предложение „Доставка на оборудване за животновъден обект в поземлени имоти с номера 000015 и 000019 в местността Попов гьол, землище на с. Левуново, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „ПАСИЩНИ ПРАСЕТА“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №4/2017

инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в УПИ III, кв.3 по плана на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: Ю. А. М.

Прочети още...

Съобщение №3/2017

инвестиционно предложение „Включване на нови кодове за пластмасови отпадъци за рециклиране към съществуващо предприятие за производство на торби и чували от полиетилен, находящо в поземлен имот с идентификатор 65334.202.52 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „ВЛК ПЛАСТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №2/2017

инвестиционно предложение за “Промяна предназначението и реконструкция на съществуваща сграда за тютюнообработка в сграда със смесено предназначение за магазини, офиси и жилища в УПИ I-868, кв. 110 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: „ХАДЖИ М“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1/2017

задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот 04279.22.40 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „автотапицерски и автоинтериорни услуги и жилищно строителство“

Възложител: С. Ж. Г.

Прочети още...