Съдържание

Посетители

В момента има 71  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление за „Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград за поземлени имоти с идентификатори 27231.53.286 и 27231.53.287, местност Смирковица по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на жилищна устройствена зона с малка височина „Жм1““

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „БУЛМАРКЕТ ДМ“ ЕООД, гр. Русе

документация за Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) за поземлен имот с идентификатор 61813.754.186 (част от УПИ III, кв. 38 по плана на гр. Разлог) по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград и план за застрояване (ПЗ)в новообразуваното УПИ III с отреждане за „фотоволтаична централа“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.62.5, местност Козлодуй по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел поправяне на допусната явна фактическа грешка и предвиждане на предимно-производствена устройствена зона - „Пп“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „Пирин Елит имоти 2019“ ООД

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 61813.808.63, 61813-808.64, 61813.808.65, 61813.808.66, 61813.808.67, 61813.808.68, 61813.808.69, 61813.808.70, 61813.808.71, 61813.808.72 и 61813.808.74, съоръжение на канализацията в поземлен имот с идентификатор 61813.808.62, електроенергийно производство в поземлен имот с идентификатор 61813.808.61 и алея за достъп в поземлен имот с идентификатор 61813.808.75, местност Бетеловото по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „НЕЙЧО - ГРЪЧКИ-06“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на МВЕЦ „Градево“ на р. Осеновска, землище на с. Градево, община Симитли“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: ЕТ „ЗЛАТАРИЦА - УСАИН ТУПЕВ“

документация за: Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване за УПИ V - 1252, кв. 73 (поземлен имот с идентификатор 03504.404.1252 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица) по плана на гр. Белица, община Белица, област Благоевград с цел разделяне на същия на два броя урегулирани поземлени имота УПИ V - 1252 с предназначение „За складова база“ и УПИ XII - 1252 с предназначение „За производство на пелети“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА ЯКОРУДА

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04217.1.60, местност Безово по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на курортна устройствена зона „Ок“