Съдържание

Посетители

В момента има 70  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ВИ БИ ЕФ ПРО“ ООД

Инвестиционно предложение: „Отглеждане на брашнен червей, изсушаване на брашнения червей и производство на брашно в УПИ І, кв. 25 по плана на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград

документация за: Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 57159.70.14, местност Под маждата и имоти с идентификатори 57159.58.17 и 57159.58.18, местност Над маждата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград, с цел предвиждане на Предимно-производствена устройствена зона „Пп“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: М. А.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на рибарник за пъстърва в поземлени имот с идентификатор 17405.67.16 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на довеждащ водопровод, напорен резервоар и вътрешна водопроводна мрежа на с. Златолист, община Сандански, област Благоевград

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І - ПАЗАРДЖИК“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 02693.233.28 и 02693.233.30, местност Рудина по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „ГД СОЛАР“ ООД

документация за: „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 17395.35.19, местност Горила по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел промяна на предназначението на имота и отреждането му за „фотоволтаична електроцентрала“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ЕРКЕР НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.781.734, местност Бойков рид по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“