Съдържание

Посетители

В момента има 108  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „ГД СОЛАР“ ООД

документация за: „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 17395.35.19, местност Горила по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел промяна на предназначението на имота и отреждането му за „фотоволтаична електроцентрала“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ЕРКЕР НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.781.734, местност Бойков рид по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „НИКИНПРОГРЕС“ ЕООД

документация за: Проект на „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 66055.30.12, местност Селището по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград с цел промяна на предназначението на имота и отреждането му за „фотоволтаична електроцентрала и складова база“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: Община Петрич

Инвестиционно предложение: „Реконструкция на спортно игрище и трибуна за зрители с предпазна ограда, поливна и дренажна система, изграждане на площадки за 10 броя поставяеми обекти, обособяване на подход и паркинг в УПИ II, кв. 40 по плана на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „Стажант“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Къмпинг със сграда за охрана, рецепция, ресторант, детска и спортна площадки в поземлени имот с идентификатор 02676.157.76, местност Асаница по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ИНТЕРНЕТ СОЛЮШЪНС“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на ваканционен комплекс в поземлен имот с идентификатор 02693.90.4, местност Агова круша по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: „ЕКЗОТИК ТУР“ ООД

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство – изграждане на 6 броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 61813.183.4, местност Изворите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“