Съдържание

Посетители

В момента има 668  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: „МЕТОДИ ШУРДЕВ – МЕДИСЪН“ ЕООД

документация за Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – изменение на Плана за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ) и изменение на Плана за улична регулация (ИПУР) в обхват имот с пл. №33 от кв. 16 и улица от о. т. 300 - о. т. 302 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград с цел образуване на нов УПИ с конкретно предназначение за „фотоволтаична електроцентрала“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: А. Г.

документация за Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 66055.58.10, местност Поленица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград с цел промяна на предназначението на имота и отреждането му за „Производство на електроенергия от възобновяеми източници - фотоволтаична електроцентрала“

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: В. К. и Б. С.

документация за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство – изграждане на осем броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 68792.501.412 (УПИ ХІІ, кв. 26 по плана на Стопански двор) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ТРАГА ГРУП 2022" ЕООД

Инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.775.157, местност Кулата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Гоце Делчев

документация за: Проект за изменение на „Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлени имоти с идентификатори 17395.172.6 и 17395.172.15, местност Ташков мост по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона - „Смф“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: „ОНИКС АЛФА СОЛАР“ ЕООД

документация за: „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ): КПИИ в обхват на УПИ LІІІ-1437, УПИ LІV-1437, УПИ LV-1437, УПИ LVІ-1437, УПИ LVІІ-1437, ПИ №1610, ПИ №1611, ПИ №1612, ПИ №1613 и ПИ №1614 от кв. 7 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“ и КПИИ в обхват на УПИ LVІІІ-1437, УПИ LІХ-1437, УПИ LХ-1437, УПИ LХІ-1437, УПИ LХІІ-1437, ПИ №1615, ПИ №1616, ПИ №1617, ПИ №1618 и ПИ №1619 от кв. 7 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „Бен Вита“ ООД

Инвестиционно предложение: „Преустройство на фурна за хляб изградена в имот с идентификатор 61813.750.505 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград в цех за консерви за кучета и котки“