Съдържание

Посетители

В момента има 214  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение №54/2013 г.

Инвестиционно предложение: “Преустройство търговски обект – самостоятелен обект в сграда, разположена в УПИ І-2491 от кв. 97а по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград в зъболекарски кабинет“

Съобщение №53/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Създаване на овощна градина – насаждения от бадеми и ограждане на масива в имот №022028 с площ 8.060 дка в местността „Градешки бани“, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Съобщение №52/2013 г.

Инвестиционно предложение: “Производство на пъстърва в пъстървово рибно стопанство „Разлог“, местност „Извора“, имот с идентификатор 61813.182.480 по одобрени кадастрални карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение №51/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)“ в имот № 0427.56.39 в местността „Авганцов чифлик – Ш.72” по КК на Благоевград, гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград

Съобщение № 49/2013 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на жилищна сграда с магазини и амбулатория за извън-болнична медицинска помощ (кабинет по педиатрия и неврология) в УПИ Х-1009, кв. 55 по плана на гр. Сандански (имот с идентификатор 65334.300.1009 по КККР), община Сандански, област Благоевград“

Съобщение № 50/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Овцеферма в имот с № 000166, землището на с. Петрелик с ЕКАТТЕ 56109, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение № 48/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Преустройство на част от първи жилищен етаж в земеделска аптека в УПИ Х, пл. № 81, кв. 16 по плана на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“