Съдържание

Посетители

В момента има 150  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №754/2014

Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) за имот № 000810, местност „Попина лъка", землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград с цел отреждане на имота „за вила"

Прочети още...

Съобщение №753/2014

Инвестиционно предложение "Изграждане на електрозахранващ кабел 20 кV за МВЕЦ „Невразум", землище на с. Стара Кресна и с. Ощава, община Кресна и с. Сенокос, община Симитли, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №752/2014

Инвестиционно предложение "Изграждане на ограда по имотни граници на поземлен имот № 101006 с площ 1.738 дка, местност „Бачийте", землище на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №751/2014

Инвестиционно предложение "Изграждане на къща за гости в поземлен имот с идентификатор 61813.752.361 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №750/2014

Задание по чл. 125 от ЗУТ за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за имот № 001005 с площ 5.603 дка, местност „Кръсто", землище на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №749/2014

План - извлечение за промяна вида на сечта през 2014 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП „ДГС – Катунци", землище на с. Пирин, община Сандански, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №748/2014

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на имот №000797, местност „Попина лъка" в землището на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград

Прочети още...