Съдържание

Посетители

В момента има 284  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение № 26/2013 г.

инвестиционно предложение: „Разширяване на дейността на съществуваща площадка за ОЧЦМ с дейности по събиране на ИУЕЕО и НУБА в УПИ ІІ-275 в кв. 34 по действащ регулационен план на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение № 25/2013 г.

инвестиционно предложение: „Изграждане на цех за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци“ в имоти с идентификатори 56126.601.8155 и 56126.601.4786 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение № 24/2013 г.

инвестиционно предложение: “Изграждане на птицекланица с капацитет 10000 птици на ден в поземлен имот с идентификатор 17395.153.14, землище на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград"

Съобщение № 23/2013 г.

инвестиционно предложение: “Преустройство на съществуваща административно-битова сграда в специализирана болница за рехабилитация, находяща се в УПИ 1, кв. 189 по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение № 22/2013 г.

инвестиционно предложение: “Преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 04279.130.14.1.37, находящ се в сграда, разположена в имот с идентификатор 04279.130.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от магазин за търговска дейност в стоматологичен кабинет“

Съобщение № 21/2013 г.

инвестиционно предложение: “Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 04279.140.23, местност „Под черквата“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение № 20/2013 г.

инвестиционно предложение: „Изграждане на търговски обект в поземлен имот с идентификатор 61813.338.29 с площ 2999 м2, землище на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“