Съдържание

Посетители

В момента има 509  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение № 12/2013 г.

инвестиционно предложение: „Обособяване на стопански двор и овощна градина (череши и смокини) в имот № 015037 в местност „Ташлъка“, землище на с. Склаве, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение № 11/2013 г.

инвестиционно предложение: “Изграждане на кравеферма с капацитет 150 животни в поземлен имот с идентификатор 17395.112.9, землище на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград"

Съобщение № 10/2013 г.

инвестиционно предложение: “Изграждане на кравеферма с капацитет 150 животни в поземлен имот с идентификатор 17395.112.7, землище на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград"

Съобщение № 9/2013 г.

инвестиционно предложение: “Изграждане на МВЕЦ „УВЕКС-МЕЛО-2005“ на водопровода за питейно-битово водоснабдяване на ВС „Извора“ – група Петрово, землище на с. Петрово, община Сандански, област Благоевград"

Съобщение № 8/2013 г.

инвестиционно предложение: “Изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), площадка за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), събиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) в имот с идентификатор 56126.601.29 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение № 7/2013 г.

инвестиционно предложение: “Жилищно строителство с профилактично-възстановителен център в поземлен имот № 056017 с площ 13,154 дка, находящ се в местността "Бански път", землище на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане  на минерална вода от Сондаж № 1хг от находище на минерална вода „Гулийна баня“ в с. Баня, община Разлог с цел осигуряване на необходимите количества минерална вода за нуждите на профилактично-възстановителен център"

Съобщение № 6/2013 г.

инвестиционно предложение: “Добив на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение (сондажен кладенец) за питейно-битово водоснабдяване на хотелски комплекс изграден в УПИ с №000584 в местността „Хано“, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“ и за „Външно ел.захранване и външен водопровод до УПИ с №000584 в местността „Хано“, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“