Съдържание

Посетители

В момента има 217  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение № 33/2013 г.

инвестиционно предложение: “Изграждане на жилищна сграда на два етажа в имот №208002 с площ 1,407 дка, местност „Лозенски андък“ в землището на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград и въздушен ел.провод с дължина 50 м“

Съобщение № 32/2013 г.

инвестиционно предложение: “Изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), площадка за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), събиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и негодни за употреба батерии (НУБА) в УПИ Х, кв. 22 по плана на стопански двор в с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение № 31/2013 г.

инвестиционно предложение: “Добив на подземни води чрез изграждане на водовземно съоръжение в поземлен имот с идентификатор 02676.501.6300 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение № 30/2013 г.

инвестиционно предложение: “Изграждане на площадка за  събиране, транспортиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), вкл. скрап от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и  излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), както и  негодни за употреба батерии и акумулатори  (НУБА) и други вторични суровини в имот с идентификатор 56126.990.2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение № 29/2013 г.

инвестиционно предложение: “Преустройство на склад в зъболекарски кабинет, находящ се в УПИ І-675 от кв. 42 по плана на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение № 28/2013 г.

инвестиционно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), гр. Кочериново,  реконструкция и рехабилитация на водопроводната и канализационната мрежи на гр. Кочериново община Кочериново, област Кюстендил”

Съобщение № 27/2013 г.

инвестиционно предложение: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за с. Кулата, с. Чучулигово и с. Марино поле в част (1,456 дка) от имот №000270 с обща площ 8 000 дка, местност „Янкулица“, землище на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград и довеждащ път“