Съдържание

Посетители

В момента има 155  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение № 47/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на сграда с предназначение за младежки център в част от имот с идентификатор 04279.614.119 (попадащ в кв. 86 по плана на ЦЧГ) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение № 46/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Залесяване на 67 дка с двугодишни фиданки „Пауловния“ за производство на биомаса и изграждане на капкова напоителна система в имоти с № № 000155, 000156, 000157, 000158, 000159, 000160 и 000162 в землището на с. Балдево, община Гърмен, област Благоевград“

Съобщение № 45/2013 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на вилна сграда за сезонно ползване в поземлен имот с идентификатор 02676.117.79 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Съобщение № 44/2013 г.

Инвестиционно предложение:“Преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 04279.602.283.2.43, находящ се в сграда с идентификатор 04279.602.283.2, разположена в имот с идентификатор 04279.602.283 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от магазин за промишлени стоки в стоматологичен кабинет“

Съобщение № 43/2013 г.

инвестиционно предложение: „Добив на подземни води в имот №095041, местност „Порой“, землище на с. Кърналово, община Петрич, област Благоеврад“

Съобщение № 42/2013 г.

инвестиционно предложение: „Изграждане на пункт за изкупуване на вторични суровини от отпадъчен скрап от желязо, стомана, алуминий, бронз, месинг, цинк, калий в имот с идентификатор 04279.618.74.1.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград"

Съобщение № 41/2013 г.

инвестиционно предложение:„Изграждане на две стопански постройки – за отглеждане на екзотични животни и втора за съхранение на селскостопанска продукция, едноетажна сламена къща, резервоар за вода, засаждане на трайни насаждения и изграждане система за капково напояване“ в имот №016010 с площ 7,314 дка, местност „Побучен камък“, землище на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград“, във връзка с кандидатстване по мярка 311 по Програма за развитие на селските райони (ПРСР)