Съдържание

Посетители

В момента има 383  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение № 19/2013 г.

инвестиционно предложение: “Изграждане на овощна градина от орехи в имоти с №, № 028026, 028027 и 028028 с обща площ 15,476 дка, местност „Габеро“, землище на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“

Съобщение № 18/2013 г.

инвестиционно предложение: „Подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на село Баня, община Разлог, област Благоевград”

Съобщение № 17/2013 г.

инвестиционно предложение: „Изграждане на ВЕП от четири броя ветрогенератори с мощност 1,5 МW в поземлен имот № 011089, местност „Юручката нива“, землище на с. Марулево, община Благоевград, област Благоевград за оползотворяване на част от енергийния потенциал на вятъра“

Съобщение № 15/2013 г.

инвестиционно предложение: „Изграждане на административна сграда и гаражи в поземлен имот с идентификатор 17395.212.326 с площ 2112 м2 и адрес гр. Гоце Делчев, местност „Текето“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение № 16/2013 г.

инвестиционно предложение: “Изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 30 kW върху покрива на съществуваща жилищна сграда, фасадата и част от прилежащия имот в УПИ V-8 в кв. 3 по плана на с. Старчево, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение № 14/2013 г.

инвестиционно предложение: “Изграждане на разпределителен газопровод Ф 168 мм с дължина 8115,60 м от АГС в землище на с. Покровник, община Благоевград до имоти с идентификатор 04279.619.172 и 04279.23.19 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение № 13/2013 г.

инвестиционно предложение: „Изграждане на рибарник за отглеждане на сладководна риба – шаран, толстолоп и бял амур в имот № 061010 в землището на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград